Všeobecné obchodné podmienky

Cestovné podmienky doplňujú §§ 651 a ďalšie nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB) a upravujú právne vzťahy medzi Vami a nami. Boli vyhotovené na základe odporúčaní Nemeckého zväzu cestovných kancelárii DRV (Deutscher Reisebüro-Verband) podľa §38 GWB a pri rezervovaní ich prijímate. Rozdiely v príslušnom popise zájazdu a v osobitných upozorneniach v katalógoch majú prednosť. Prosíme, aby ste si tieto podmienky a nasledovný text starostlivo prečítali.


1. Prihlásenie a potvrdenie

Služby uvedené v katalógu si môžete rezervovať v ktorejkoľvek cestovnej kancelárii alebo agentúre, ktorá naše služby ponúka.
Rezervovaním (prihlásením na zájazd ) nám záväzne navrhujete uzatvorenie zmluvy o zájazde. Základom tohto návrhu sú popisy k zájazdu a prípadne naše doplňujúce informácie k príslušnému zájazdu, pokiaľ Vám ich predložíme. Sprostredkovatelia zájazdov (napr. cestovné kancelárie) a poskytovatelia služieb (napr. hotely, prepravné podniky) nemajú splnomocnenie na uzatváranie dohôd, podávanie informácií alebo poskytovanie prísľubov, ktoré by zmenili dohodnutý obsah zmluvy o zájazde, ktoré by presahovali zmluvne prisľúbené služby, alebo ktoré by odporovali popisu zájazdu. Miestne a hotelové prospekty, ktoré sme nevydali my, nie sú pre nás pri poskytovaní služieb záväzné, ak neboli na základe výslovnej dohody s Vami vytvorené k obsahu zmluvy o zájazde. Rezervovanie sa môže uskutočniť písomne, ústne, telefonicky, telefaxom alebo elektronickou cestou (e-mail, internet). Rezerváciu uskutočňujete i za všetkých účastníkov uvedených na Vašej prihláške, za ktorých zmluvnú povinnosť ručíte rovnako ako za svoje vlastné záväzky, pokiaľ ste príslušnú povinnosť na základe výslovného a osobitného prehlásenia prevzali. Zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením nášho prehlásenia o prijatí. K tomu sa nevyžaduje žiadna určitá forma. Pri uzatvorení zmluvy alebo bezodkladne potom Vám pošleme písomné potvrdenie zájazdu. Nie sme to však povinní urobiť, ak sa Vaša rezervácia uskutočnila menej ako 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu. Ak sa obsah nášho potvrdenia odlišuje od obsahu prihlášky, tak je predložíme nová ponuka, na ktorú sme viazaní podobu 10 dní. Zmluva sa uzatvorí na základe tejto novej ponuky, ak nám počas tejto doby viazanosti potvrdíte prijatie výslovným prísľubom, poskytnutím zálohy alebo úhradou zvyšnej sumy. Upozorňujeme na to, že pri zmluvách o cestovných službách podľa § 651 a BGB (zmluvy o paušálnych zájazdoch), ktoré boli uzatvorené na diaľku (listy, telefonáty, telefaxy, e-maily, SMS), nevzniká všeobecné uzákonené právo na odvolanie, ale zvláštne zákonné odstúpenie a výpoveď zmluvy.

2. Platba

Vo všetkých prípadoch uvedených nižšie platí pri splatnosti platieb nasledovné: Úhrady ceny zájazdu pred cestou sa môžu uskutočniť len pri vydaní zabezpečovacieho potvrdenia v zmysle § 651 k, ods. 3 Občianskeho zákonníka. Spravidla sa pri uzatvorení zmluvy hradí 25% ceny zájazdu. Táto záloha sa započíta do ceny zájazdu. Prosíme, aby ste zostatok ceny zájazdu uhradili do 30 dní pred začiatkom zájazdu. Pri úhrade kreditnou kartou prebieha platba na ťarchu Vášho účtu automaticky v príslušných termínoch splatnosti. Pre platby kreditnou kartou -okrem rezervácií iba leteniek- navyšujeme o poplatok vo výške 1% ceny zájazdu, najviac však 30,- Euro. Cestovné podklady dostanete po zaplatení vždy na pracovisku, na ktorom ste si zájazd rezervovali. Z upozornení v programe alebo katalógoch môže vyplynúť, že ceny za niektoré služby sú splatné skôr (napr. za niektoré osobitné letecké tarify).
Pri stornovaní celej rezervácie sú príslušné poplatky splatné okamžite. Ak zálohu a/alebo zostávajúcu
platbu neuhradíte podľa dohodnutého termínu splatnosti sme oprávnení, po predchádzajúcej upomienke so stanovenou dodatočnou lehotou, od zmluvy o zájazde odstúpiť a vyúčtovať Vám náklady za odstúpenie podľa ustanovenia 4.1, 16.

3. Zmeny služieb a cien

3.1. Zmeny alebo odchýlky jednotlivých služieb zájazdu od dohodnutého obsahu zmluvy o zájazde (napr. zmena letových termínov, zmena programu alebo hotela), ktoré budú po uzatvorení zmluvy potrebné, a ktoré neurobíme v rozpore s dobrou vierou, sú povolené, ak takéto zmeny alebo odchýlky nie sú podstatné a neohrozia celkový plán zájazdu. Prípadne nároky na poskytnutie náhrady ostávajú nedotknuté, ak majú zmenené výkony nedostatky. O zmene výkonov alebo o odchýlkach Vás budeme bezodkladne informovať. V prípade podstatnej zmeny poskytovaného zájazdu ste oprávnený, odstúpiť od zmluvy bez poplatku lebo požadovať účasť na aspoň rovnocennom zájazde, ak sme schopní ponúknuť takýto zájazd z našej ponuky bez zvýšenej ceny pre Vás. Prosíme, aby ste tieto Vaše práva voči nám uplatnili bezodkladne po našom oznámení o zmene výkonov alebo odrieknutí zájazdu.
3.2. Vyhradzujeme si zmenu oznámených a rezerváciou potvrdených cien v prípade zvýšenia prepravných nákladov alebo poplatkov za určité služby, ako napr. prístavných a letiskových poplatkov alebo zmeny výmenných kurzov týkajúcich sa zájazdu. Ak sa zvýšia cestovné náklady, ktoré existovali pri uzatvorení zmluvy o zájazde, a to najmä náklady za pohonné hmoty, môžeme zvýšiť cestovné náklady podľa nasledovného výpočtu:
a) pri zvýšení vzťahujúcom sa na jedno miesto na sedenie môžeme od cestujúceho požadovať zvýšenú sumu,
b) v iných prípadoch budeme dodatočné prepravné náklady požadované od prepravného podniku deliť počtom miest na sedenie v dohodnutom prepravnom prostriedku. Sumu zvýšenia na jednotlivé miesto, ktorá z toho vyplynie, môžeme požadovať od cestujúceho.
Ak nám zvýšia poplatky ako prístavné alebo letiskové poplatky, ktoré existovali pri uzatvorení zmluvy o zájazde, môžeme zvýšiť cestovné o príslušnú podielovú sumu. Pri zmene výmenného kurzu po uzatvorení zmluvy o zájazde môže byť cestovné zvýšené v rozsahu, v ktorom bolo cestovné v dôsledku toho zdražené. Zvýšenie je prípustné len vtedy, ak sú medzi uzatvorením zmluvy a dohodnutým termínom zájazdu viac ako 4 mesiace a okolnosti, ktoré viedli ku zvýšeniu, nenastali pred uzatvorením zmluvy a pri uzatvorení zmluvy sme nemohli predpokladať, že nastanú. V prípade dodatočnej zmeny cestovného sme povinní Vás o tom obratom informovať. Zvýšenie ceny od 20. dňa pred nástupom na cestu je neúčinné. Pri zvýšení o viac ako 5% ste oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez poplatkov alebo požadovať účasť na prinajmenšom rovnocennom zájazde, ak sme v situácii, že môžeme takýto zájazd ponúknuť z našej ponuky zájazdov bez zvýšenia ceny. Prosíme, aby ste tieto Vaše práva voči nám uplatnili bezodkladne po našom oznámení o zmene služieb alebo odrieknutí zájazdu.

4. Odstúpenie zákazníka, zmena rezervácie, náhradný účastník

4.1. Odstúpenie
Kedykoľvek pred začiatkom cesty môžete od zájazdu odstúpiť. Odstúpenie nám musí byť oznámené na adresu uvedenú na konci cestovných podmienok. Ak bol zájazd zarezervovaný cez cestovnú kanceláriu, odstúpenie môže byť oznámené i tejto cestovnej kancelárii. Odporúčame, aby ste vyhlásenie o odstúpení podali písomne. Ak odstúpite pred začiatkom cesty alebo ak na zájazd nenastúpite, strácate nárok na cenu zájazdu. Miesto toho môžeme požadovať primeranú náhradu za vykonané cestovné opatrenia v súvislosti s cestou až do Vášho odstúpenia a naše vynaložené náklady v závislosti od príslušnej ceny zájazdu. Naše nároky na náhradu sú pri zohľadnení bežne ušetrených nákladov a možných iných nákladov paušalizované. Výška nároku na náhradu je uvedená pod č. 16 týchto cestovných podmienok. Máte možnosť preukázať, že nevznikla žiadna alebo len nepatrná škoda, ako je paušálna suma, ktorú od Vás požadujeme. Vyhradzujeme si, na rozdiel od paušálnej sumy uvedenej pod č. 16, požadovať vyššiu, konkrétnu náhradu škody, pokiaľ môžeme dokázať, že vznikli podstatne vyššie náklady ako použitá paušálna suma. V takom prípade sme povinní, požadovanú náhradu škody konkrétne vyčísliť a doložiť a zohľadniť pritom ušetrené náklady a prípadné iné využitie cestovných služieb.

4.2. Zmena rezervácie
Ak by na Vaše požiadanie mali byť po rezervovaní uskutočnené zmeny termínu zájazdu, miesta zájazdu, miesta nástupu na zájazd, ubytovania alebo spôsobu prepravy, vznikajú nám spravidla rovnaké náklady ako vtedy, ak od zájazdu odstúpite. Musíme Vám preto zaúčtovať náklady v rovnakej výške, aké by boli v čase zmeny rezervácie v prípade odstúpenia. Pri iných nepatrných zmenách účtujeme len spracovateľský poplatok vo výške 25 EUR.

4.3. Náhradní účastníci
Váš právny nárok, podľa § 651 b BGB zmeniť svoju osobu za Náhradníka, ostáva aj napriek predošlým
podmienkam nedotknutý.

5. Nevyužité služby

Ak nevyužijete jednotlivé služby, ktoré Vám boli riadne ponúknuté, a to v dôsledku predčasného návratu zo zájazdu alebo z iných nutných dôvodov, nárok na podielové vrátenie ceny zájazdu nevzniká. Budeme sa však snažiť u poskytovateľov dosiahnuť úhradu ušetrených nákladov. Táto povinnosť nevzniká, ak sa jedná o celkom nepodstatné služby alebo ak je náhrada v rozpore so zákonnými alebo úradnými nariadeniami. Úhrada iba nami sprostredkovaných originálnych dobropisov (napr. hotelové reťazce, nájomné vozidlá)je upravená v odst. 4.1. a v 16. pod názvom „Odstúpenie“ prípadne „Paušál pri odstúpení“.

6. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov a zrušenie cestovnou kanceláriou

Do 28 dní pred nastúpením na zájazd môžeme z dôvodu nedosiahnutia oznámeného alebo úradne stanoveného minimálneho počtu účastníkov odstúpiť od zmluvy v prípade, že v cestovnom oznámení ako i v potvrdení zájazdu
bolo pre príslušný zájazd zreteľne a čitateľne uvedené upozornenie o najnižšom možnom počte ako i o termíne, do ktorého musí byť pred zmluvne dohodnutým začiatkom cesty doručené oznámenie o odstúpení .
V každom prípade sme povinní Vás informovať bezodkladne po tom, ako nastali predpoklady pre to, že zájazd sa neuskutoční a čo možno najrýchlejšie Vám doručiť prehlásenie o odstúpení od cesty. Uhradenú sumu za zájazd Vám bezodkladne vrátime. Ak by bolo už skôr zrejmé, že nebude možné dosiahnuť najnižší možný počet účastníkov, budeme Vás o tom informovať.

7. Zrušenie z dôvodu správania sa klienta

Môžeme zrušiť zmluvu bez dodržania lehoty, ak cestujúci stále narúša uskutočnenie cesty bez ohľadu
na naše upozornenie alebo ak v takej miere svojím chovaním porušuje zmluvu, že je oprávnené okamžité zrušenie zmluvy. Ak podáme výpoveď my, vyhradzujeme si nárok na cenu zájazdu. Musíme si však dať započítať hodnotu ušetrených nákladov ako i takých výhod, ktoré získavame zo služieb, ktoré neboli uplatnené, vrátane súm, ktoré sme vyúčtovali v prospech poskytovateľov služieb.

8. Zrušenie z dôvodu vyššej moci

Výpoveď zmluvy o zájazde sa bude riadiť zákonným opatrením BGB, ktoré znie nasledovne: „ § 651 j BGB”
(1) Ak bude zájazd vážne skomplikovaný, ohrozený alebo narušený v dôsledku výskytu vyššej moci,
ktorá sa pri uzatvorení zmluvy nedala predpokladať, môže zmluvu vypovedať v súlade s týmto predpisom organizátor zájazdu ako aj cestujúci..
(2) Ak bude zmluva vypovedaná podľa odseku 1, uplatňujú sa ustanovenia § 651 e odst.3, vety 1 a 2, odst. 4, veta 1., Zvýšené náklady na dopravu späť znášajú obe zmluvné strany na polovicu. V ostatných prípadoch hradí zvýšené náklady cestujúci.

9. Ručenie organizátora zájazdu (Obmedzenie ručenia)

9.1. Zmluvné obmedzenie ručenia
Naše zmluvné ručenie za škody, ktoré nie sú telesným poškodením, je vymedzené na trojnásobok ceny zájazdu.
a) ak sme poškodenie cestujúceho nespôsobili úmyselne a ani hrubou nedbalosťou, alebo
b) ak za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu, zodpovedáme len z dôvodu zavinenia na strane niektorého poskytovateľa služieb. Pravdepodobné z toho vznikajúce nároky sa podľa Montrealskej dohody resp. zákona o leteckej doprave tohto obmedzenia netýkajú.
9.2. Obmedzenie trestnej zodpovednosti
Naša trestná zodpovednosť za vecné škody, ktoré neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou, je vymedzený na trojnásobok ceny zájazdu. Najvyššia suma ručenia platí vždy na zákazníka a na zájazd. Možné ďalšie nároky v súvislosti s cestovnou batožinou zostávajú podľa Montrealskej dohody obmedzením nedotknuté.
9.3. Vylúčenie ručenia za cudzie služby
Neručíme za chybné služby, osobné a vecné škody v súvislosti s výkonmi a službami, ktoré sú
sprostredkované len ako cudzie služby (napr. výlety, športové podujatia, návštevy divadiel, výstav,
prepravné služby z oznámeného východiskového do cieľového miesta), pokiaľ sú takéto
služby v popise zájazdu a v potvrdení rezervácie zreteľne uvedené s údajom sprostredkovaného
zmluvného partnera tak, že je zrejmé, že nie sú súčasťou našich služieb okolo zájazdu.
Ručíme však:
a) za služby, v ktorých je obsiahnutá doprava z oznámeného východiskového do oznámeného
cieľového miesta, za pomocnú dopravu počas cesty a ubytovanie počas cesty,
b) pokiaľ bolo príčinou škody alebo poranenia, ktoré Vám vzniklo, porušenie informačných alebo
organizačných povinností z našej strany.

10. Záruka

10.1. Náprava a povinnosť poskytnúť súčinnosť
Ak nebude zájazd zrealizovaný v zmysle zmluvy, môžete požadovať nápravu. K tomu je potrebná
Vaša súčinnosť bez ohľadu na našu prvoradú povinnosť poskytnúť plnenie. Preto je Vašou povinnosťou urobiť všetko možné preto, aby ste prispeli k odstráneniu škody a prípadnú vzniknutú škodu udržiavali v čo možno najnižšom rozsahu alebo jej celkom zabránili. Ste najmä povinný okamžite hlásiť Vaše reklamácie. Toto neplatí jedine v prípade, ak by ohlásenie bolo zreteľne bezvýznamné alebo z iných dôvodov neakceptovateľné. Prosíme, aby ste sa za týmto účelom obrátili najprv na nášho miestneho zástupcu v príslušnej cieľovej oblasti (pozri cestovné podklady). Ak nie je v cestovných podkladoch spomenutý miestny zástupca, spojte sa prosím priamo s nami. DERTOUR zastihnete na telefónnom čísle +49-69-9588-00, prípadne na klapke uvedenej vo Vašich cestovných dokladoch: Pondelok-Piatok 9:00-18:00, Sobota (len predvoľba) alebo +49-69-9588-5990 (vedúci služby) 9:00 – 12:00. Fax: +49-69-9588-1010. V každom prípade uveďte na uvedenom čísle číslo zájazdu, cieľ zájazdu, údaje o zájazde, ktoré sú uvedené v poukaze/nájomnej zmluve.
10.2. Stanovenie lehoty pred ukončením zmluvy
Pokiaľ chcete vypovedať zmluvu kvôli nejakému nedostatku opísaného v § 615 c Občianskeho zákonníka podľa§ 651 e Občianskeho zákonníka zo závažného a pre nás uznateľného dôvodu, musíte nás kontaktovať v dostatočnom predstihu, aby mohlo dôjsť k náprave. Tento neplatí len vtedy, ak náprava nie je možná alebo je nami zamietnutá, alebo je okamžité ukončenie zmluvy z Vašej strany vykonané z mimoriadneho, pre nás uznateľného dôvodu.
10.3. Strata batožiny a meškanie batožiny
Odporúčame Vám, aby ste škody alebo oneskorené doručenie pri cestách lietadlom okamžite oznámili na mieste a podali oznámenie o vzniknutej škode (P.I.R.) príslušnej leteckej spoločnosti. Letecké spoločnosti spravidla odmietajú náhradu, ak nebolo vyplnené oznámenie o vzniknutej škode.
Oznámenie o vzniknutej škode musí byť pri strate batožiny podané do 7 dní, pri meškaní batožiny
do 21 dní po vydaní. V ostatných prípadoch sa strata, poškodenie alebo nesprávne doručenie hlási vedeniu zájazdu alebo miestnemu zastúpeniu organizátora.
10.4. Cestovné doklady
Prosíme, informujte nás ihneď v prípade, ak Vám potrebné cestovné doklady neboli doručené v dohodnutej lehote.

11. Vylúčenie nárokov

11.1. Nároky vznikajúce z neposkytnutia zájazdu tak, ako bolo zmluvne dohodnuté podľa §§ 651c
až f BGB, si musíte uplatniť do jedného mesiaca po zmluvne stanovenom ukončení zájazdu.
11.2. Lehota začína nasledovným dňom po zmluvne stanovenom ukončení zájazdu. Pokiaľ posledný
deň lehoty padne na nedeľu, na deň štátneho sviatku platnom pre miesto podania alebo na sobotu,
nahrádza ho nasledovný pracovný deň.
11.3. Po uplynutí tejto lehoty môžete voči nám uplatňovať nároky len vtedy, ak ste kvôli prekážkam, ktoré nevznikli Vašim zavinením nemohli dodržať lehotu.
11.4. Lehota z čl. 11.1 platí aj prehlásenie poškodenej batožiny alebo oneskorené doručenie batožiny
pri letoch podľa čl.10.3 keď môže byť v platnosti záručné právo z §§651c ods. 3, 651d, 651e ods. 3 a 4BGB. Oznámenie o vzniknutej škode musí byť pri strate batožiny podané do 7 dní, pri meškaní batožiny do 21 dní.

12. Premlčanie

12.1. Vaše nároky podľa §651 c až BGB pri ujme na živote, ujme na zdraví alebo telesnej ujme, vyplývajúce z úmyselného alebo nedbanlivého porušenia povinností touroperátora alebo zákonného
zástupcu alebo inej poverenej osoby touroperátora, sa premlčia po uplynutí 2 rokov. Platí to aj pre nároky z náhrady inej škody, vyplývajúce z úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností touroperátora alebo zákonného zástupcu alebo poverenej osoby touroperátora.
12.2. Všetky ostatné nároky podľa §§ 651 c) až 651 f) Občianskeho zákonníka zaniknú do jedného roka.
12.3. Premlčanie podľa ods. 12.1 a12.2 začína dňom nasledujúcim po zmluvne stanovenom ukončení zájazdu. Pokiaľ posledný deň lehoty padne na nedeľu, na deň štátneho sviatku platnom pre miesto podania alebo na sobotu, nahrádza ho nasledovný pracovný deň.
12.4. Ak sú medzi Vami a nami vedené rokovania o nároku alebo o okolnostiach, ktoré zakladajú nárok, tak je premlčanie pozastavené, kým budete Vy alebo my odmietať ďalšie rokovania. Premlčanie nastáva najskôr 3 mesiace po tom, ako skončilo jeho pozastavenie.
12.5. Účasť na procese o urovnaní sporov pred spotrebiteľským miestom urovnávania sa nezohľadňuje. Platforma Komisie EÚ na Online-urovnávanie sporov: www.ec.europa.eu/consumers/odr

13. Informačná povinnosť o identite prevádzkovateľa leteckých služieb, (tzv. „Black list“)

Na základe nariadenia EÚ o informovaní pasažierov lietadiel o identite prevádzkovateľa leteckých
služieb sme povinní, vás pri rezervácii informovať o identite prepravujúcej leteckej spoločnosti
ako i o všetkých leteckých prepravných službách, ktoré sú poskytované v rámci rezervovaného zájazdu. Ak pri rezervácii zájazdu prepravujúca letecká spoločnosť ešte nie je známa, tak máme voči Vám povinnosť, menovať leteckú spoločnosť, prípadne letecké spoločnosti, ktorá bude, prípadne budú pravdepodobne uskutočňovať let. Akonáhle sa dozvieme, ktorá letecká spoločnosť bude zabezpečovať let, budeme Vás o tom informovať. Ak sa zmení už oznámená letecká spoločnosť, budeme Vás o zmene obratom informovať. Takzvaná „Blacklist“ (letecké spoločnosti s európskym zákazom činnosti) sa dá okrem iného nájsť i na nasledovnej internetovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm

14. Pasové, vízové, colné, devízové a zdravotné predpisy

14.1. Máme povinnosť informovať príslušníkov štátu Európskej únie, v ktorom je zájazd ponúkaný,
o ustanoveniach pasových, colných, devízových a zdravotných predpisov, a to pred uzatvorením
zmluvy ako i o ich prípadných zmenách pred nástupom na zájazd. Pre príslušníkov ostatných štátov
podáva informáciu príslušný konzulát. Pritom sa vychádza z toho, že sa u Vás a Vašich spolucestujúcich nejedná o žiadne osobitosti (napr. dvojité štátne občianstvo, bez štátnej
príslušnosti).
14.2. Za obstaranie a nosenie potrebných cestovných dokladov pri sebe, prípadne potrebné očkovanie ako i dodržiavania colných a devízových predpisov zodpovedáte výlučne Vy. Ujmy, ktoré
vzniknú z toho, že tieto predpisy neboli dodržané, napr. zaplatenie nákladov za odstúpenie, hradíte
Vy. Neplatí to, ak sme Vás naším zavinením neinformovali, informovali nedostatočne alebo nesprávne.
14.3. Neručíme za včasné udelenie a doručenie potrebných víz od príslušného diplomatického zastupiteľstva ani vtedy, ak ste nás poverili ich obstaraním okrem prípadov, keď sme z vlastného zavinenia porušili vlastné povinnosti.

15. Poistenie

Prosíme, aby ste si všimli, že v cenách zájazdov uvedených v tomto katalógu nie sú zahrnuté náklady
na poistenie pri odstúpení od zájazdu (poistenie storna zájazdu, poistenie prerušenia zájazdu).Ak pred nastúpením na zájazd odstúpite od zájazdu, vznikajú náklady na storno. Pri prerušení zájazdu môžu vzniknúť dodatočné náklady na spiatočnú cestu alebo iné zvýšené náklady. Preto sa odporúča uzatvorenie osobitnej cestovnej ochrany s cestovnou poisťovňou EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG, Rosenheimerstrasse 116,81669 Mníchov. V ňom je obsiahnutá okrem poistenia nákladov pre prípad odstúpenia od zájazdu (RRV) i rozsiahla ochrana zájazdu so servisom pre núdzové volanie nepretržite po celých 24 hodín.

16. Paušál pri odstúpení (porovnaj čl. 4.1.)

Výška paušálu pri odstúpení závisí od typu zvolenej služby. Ďalšie údaje k výške paušálu pri odstúpení
môžete preto nájsť v našich podmienkach pri príslušnej ponuke. Prosíme, aby ste si bezpodmienečne
všimli prípadné rozdielne údaje v podmienkach rezervácií pri jednotlivých ponukách! Okrem toho
prosíme, aby ste si všimli, že ak ste si skombinovali viacero služieb s jednotkovými cenami (napríklad
let a okružná cesta), príslušné storno poplatky sa zisťujú jednotlivo a na konci spočítavajú. Storno poplatky jednotlivých katalógových programov uvádzame nasledovne:
16.1. Lety za flexibilné denné ceny
a) Lety spoločnosti Condor za základné a mimoriadne tarify( S, N, E, U, R a Z), Lufthansa, Austrian a Swiss/Edelweiss zo Švajčiarska vo výške 100% po fixnej rezervácii.
b) Lety spoločnosti Condor za flexibilné tarify (triedy Y, P, C) do 29 dní pred nástupom 150,- Euro, od 28 dní do 2 hodín pred nástupom 45%, od 24 hodín pred nástupom 100%.
c) Lety spoločnosti Condor za špeciálne tarify (triedy K,T a B):
do 42 dní pred nástupom 20%;
od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;
od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;
od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;
od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;
od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;
od 2 dní pred nástupom 80% ceny.
d) Lety spoločnosti Emirates, Qatar Airways, Swiss/Edelweiss z Nemecka: do 23 dní pred nástupom 75,- Euro za osobu, od 22 dní pred nástupom 100%.
16.2. Paušálne lety
Zahŕňajú paušálne lety za pevne stanovené ceny, ktoré je možné rezervovať len v kombinácií s nejakou pozemnou službou.
do 42 dní pred nástupom 20%;
od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;
od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;
od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;
od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;
od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;
od 2 dní pred nástupom 80% ceny.
16.3. Hotely, poznávacie zájazdy, transfery, výlety, Airport Parking
do 42 dní pred nástupom 20%;
od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;
od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;
od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;
od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;
od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;
od 2 dní pred nástupom 80% ceny.
16.4. Apartmány a prázdninové domy
Do 45 dní pred nástupom na cestu (začiatkom prenájmu) je spracovateľský poplatok 25% z
ceny za jednu obytnú jednotku; od 44 dní do 35 dní pred nástupom na cestu (začiatkom
prenájmu) 50% z ceny za jednu obytnú jednotku; od 34 dní pred nástupom na cestu (začiatkom
prenájmu) 80% z ceny za jednu obytnú jednotku.
16.5. Plavby
do 42 dní pred nástupom 20%;
od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;
od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;
od 21 do 15 dní pred nástupom 50%;
od 14 do 2 dní pred nástupom 80%;
od 1 dní pred nalodením 90% ceny.
16.6. Prenájom vozidla
Do 1 dňa pre začiatkom prenájmu je účtovaný poplatok 26,- Euro. Zrušenie v deň začatia prenájmu alebo neskôr sa nezohľadňuje, náhrada ceny za prenájom v tomto prípade nie je možná.
16.7. Svadobné balíčky
Do 8 dní pred nástupom 60%, od 7. dňa pred nástupom 80% ceny.
(Stav: Júl 2016)
Cestovná kancelária si vyhradzuje právo zmeny ceny na základe chyby tlače. Platia ceny platné pri
rezervácii potvrdené cestovnou kanceláriou z rezervačného systému. Tlačové chyby sú vyhradené.

VOP na stiahnutie:

pdf-icon1

Organizátor:

DERTOUR
DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG
Emil-von-Behring-Straße 6
60424 Frankfurt am Main
Telefón: 069 9588-00
Fax: 069 9588-1010
Sídlo a Okresný súd:
Frankfurt nad Mohanom, číslo zápisu: HRA 28563
Spoločníčka vykonávajúca
funkciu konateľa:
DER Touristik Geschäftsführung GmbH
Sídlo a Okresný súd:
Frankfurt nad Mohanom, číslo
zápisu: HRB 44820
Konatelia:
René Herzog (hovorca)
Matthias Rotter
Klaus Franke